Home / Högt homocystein

Nyttig och snabb mat - Högt homocystein

högt homocystein

vid vitamin B12 och/eller folatbrist. Måttligt ökade P-tHcy och S-MMA normaliseras fr o m ca en månads adekvat behandling (utom vid njursvikt men är i sig inget bevis på

kliniskt signifikant brist, snarare på god compliance. Uppslagsord i MeSH. För höga värden homocystein, hyperhomocysteinemi, beror oftast på vitamin B12-brist eller folsyrebrist, njursjukdomar, läkemedel, eller på orsaker i livsstilen (fet mat, alkohol, rökning, stress). Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, Stabler SP, Lindenbaum. Effective arg treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Vitamin B12: Inj./T Behepan. S-B12 S-B12 består normalt endast till ca 1/3 av biologiskt tillgängligt B12, och värden klart under ca 125 pmol/l talar starkt för brist. Kända riskpatienter utan klinisk brist: Patienter med opåverkbara riskfaktorer (t ex atrofisk gastrit, resektion av ventrikel/tunntarm, patienter opererade med gastric bypass, persisterande dåligt kosthåll/veganism, viss nödvändig kronisk medicinering) bör behandlas profylaktiskt (även utan manifest brist i första hand med perorala vitaminer. Orsaker till högt P-tHcy: Brist på B12, folsyra eller B6 Nedsatt njurfunktion Högre värden är dessutom associerade med rökning, alkohol, kaffe, stress. Fortsatt kontroll: alla patienter som sätts in på farmakologiska doser vitamin B12 skall följas upp och får inte tappas bort! Gravida och ammande rekommenderas ett intag motsvarande minst 0,5 mg per dag. Eller är det en konsekvens av sjukdomen? Se över ditt B-vitaminförråd, det är ett livsviktigt vitamin. Undvik singelbehandling med folsyra i stora doser första veckorna även om preliminärdiagnosen är folatbrist. Det kan vara användbart för patienter med en familjehistoria av kranskärlssjukdomar men inga andra kända riskfaktorer, som rökning, högt blodtryck, eller fetma. Det finns ett starkt samband mellan höga värden homocystein och tyreoideasjukdomar ( hypotyreos och giftstruma ). Men om det finns B-vitaminbrist med i bilden så bör den behandlas. För behandling av grav folsyrebrist med megaloblastisk anemi, se översikt: Anemi, B12 folatbrist När diagnostiserad folsyrebrist är behandlad räcker det med betydligt lägre underhållsdoser (0,8-1 mg per dygn, motsv 2-3 tabl Folacin per vecka eller T Folsyra 1 mg x 1). P-folat och B-folat Metoden för folatmätning på labb är optimerad för P-folat, och B-folat analyseras inte längre på många laboratorier. Biologiskt tillgängligt B12 förekommer ej i vegankost. Pylori (se översikt Anemi, B12 folatbrist ). Age-related changes in cobalamin (vitamin B12) handling. Behandlingssvar med förbättring av objektiva kliniska fynd är ett tillförlitligt kriterium för brist, varför sådan utvärdering bör ske av alla patienter som påbörjar vitaminbehandling. Värden under referensvärdet.34 mol/L utesluter B12 brist, värden.75 mol/L betyder brist. ICD-10 B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor D51.0 Folatbristanemi, ospecificerad D52.9 Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen E53.8 Kronisk atrofisk gastrit K29.4 Nilsson-Ehle. Remissionsbehandling tills kliniska symptom korrigerats - Underhållsbehandling (sekundärprofylax). Vid vitaminbrist substitueras bristen, kan inte analysera. Idag oklart om exempelvis patienter med demens som inte förbättras har högre risk för sjukdomsprogress vid utsättande av vitaminbehandling. Det är inte känt på vilket sätt högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom hänger ihop.

Den är känslig för oxidation, utredningen skall klarlägga såväl ev brist som ev bakomliggande orsakmagtarmsjukdom. Fortsatt malabsorptionsutredning övervägs vid negativa fynd enligt ovan eller hos patienter med fynd utöver vitaminbrist som indikerar malabsorption. Vissa tillstånd kan orsaka höga B12 nivåer oberoende av B12 status. Paradoxa" och har en tendens att binda till sig andra svavelhaltiga ämnen i kroppen. Som leversjukdom alkoholism vissa cancerformer, kliniska bristtecken tar 3 mån. Vid inverkan av läkemedel ex, förhöjda värden även vid njursvikt, kronisk myeloisk leukemi.

Homocystein är ett mycket viktigt och avgörande äggviteämne (aminosyra) bl a i hjärncellernas sk metyleringsprocesser.Övre gränser för P- homocystein.

Det finns statistiska och experimentella data som stöder ett samband mellan måttligt förhöjt PtHcy och hjärtkärlsjukdom. Som är en metabolit i metioninomsättningen. Folatbristanemi är mer sällsynt, metyleringscykeln Även ofrivillig barnlöshet kan komma via högt homocystein och då från grunden ett lågt Bvitaminintag. Strikta veganer utan profylaktisk B12behandling, remissionsbehandling fr a vid neuropati Höga doser peroralt cyanokobalamin 4 mg per dag kan ges som remissionsbehandling under 4 månader. Vilket kan ge utvecklingsstörning, höga homocysteinnivåer i blodet är skadligt inte ätit på en vecka för celler celltoxiskt. Det förekommer också som medfödd sjukdom.

För att avgöra om en person har en vitamin B eller folatbrist.Referensvärden är en statistisk definition av hur värden på en variabel fördelar sig i en viss population, och är långt ifrån alltid validerade m h t klinisk signifikans.Respons ses redan inom 1 dygn (sjunkande S-Fe).