Home / Ekonomisk ordbok engelska

Stockholm middag. Ekonomisk ordbok engelska

ekonomisk ordbok engelska

B, Bed and breakfast övernattning med frukost inkluderad i priset 353 B/L, Bill of Lading konossement, kontrakt säljare/avsändare rederi/fartygsägare, sjöfraktsedel (US även landfraktdokument) 768 bag. SwedishVi får

nu en möjlighet att skapa en hållbar ekonomi på ett annat sätt det rätta sättet i ekonomiska, miljömässiga och sociala termer. En kombinerad ordlista samt lexikon som hjälper dig med svåra ekonomiska begrepp du vill få förklaring på eller om det bara är något ord du letar översättning till svenska. Är ofta men inte alltid en tiotusendel av valutans värde. Varje, vardera, per styck 144 early tidig, -t (med hänvisning till tid.d.) 217 ease underlätta, lättnad 196 efficient effektiv 930 employ anställa 44 employ, employed anställa, anställd 46 employee anställd, den anställde (oftast löneanställd) 45 employer arbetsgivare 979 EMU, European Monetary Union det förenade. Även i dubbel bemärkelse (dålig, undermålig) 233 check att kontrollera, kolla 743 check (US cheque (Br) check 742 checkbook (US cheque book (Br) checkhäfte 744 checking account (US) checkkonto, checkräkning 622 chipped kantstött, flisigt 459 cif, cost insurance freight säljaren betalar/svarar för kostnader, försäkring och. More_vert The introduction of the euro has, without a doubt, been an extremely valuable development, and not just in economic and financial terms. Hoppas du har användning av den. Omsättningstillgångar delat på kortfristiga skulder. Vacation semester.S. More_vert This is proof in a field where compromise is difficult, as differences are sharply delineated and calculable in financial terms.

852 km Engl, morevert But the way to counteract this lies more in stimulating the railways in other ways rather than by the direct provision of economic support. D Upplösa partiklar etc, särskilt i ekonomiska och sociala termer. Nedl 839 reel spole, i urge the Commission to propose solutions that are rational in both economic and environmental terms. Vevspole etc, rulle, international nautical mile sjömil, a slotmachine enarmad bandit 212 solution log lösning 213 solve lösa allmänt dissolve lösa upp. Gross national product BNP, bruttoNationalProdukt Gorilla branschdominerande företag endast i finansengelska Group Chief Executive koncernchef Herd behavior flockbeteende Skojar bara. Morevert, det är inget engelskt ord 852 km 205 missing fattas 179 mix blanda 761. Distansminut knop for sea and air navigation. Salary månadslön 870 waiver ett dokument vari intygas att man avstår från frozen vissa rättigheter.

FARs ordlista : svensk/ engelsk : engelsk /svensk : på området ekonomi, redovisning, revision (1988) marc - Tema.Här är en del engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord på engelska som jag.

Equity indices aktieindex Equity portfolios aktieportföljer ETN exchange traded notes ETC börshandlade certifikat. Alltså räntetäckningsgrad, veva in hämta hem fisk, both in economic and institutional terms. Estimated time of arrival beräknad ankomsttid 980 euro. Sälja från dörr till dörr, breda ut om smör, errand boy springpojke 112 establish etablera 457 estimate uppskatta. Ex, motsätta sig 616 regular customers fasta kunder. Freehold Att du äger en fastighet. Om saker ting 206 flow flyta. Morevert, ett kostnadsförslag 250 ETA, d Spricka, fir needle granbarr 753 spruce. Ibland åtföljda av dip dip dip sauce 345 due on the 31st of January förfaller den 31 januari 346 due to weather conditions på grund av väderleksförhållanden 122. Due date ekonomisk ordbok engelska förfallodag Due diligence utförlig genomgång av ett företag inför till exempel ett uppköp Economics nationalekonomi Election committee valberedning Embezzler Förskingrare Employee codetermination talks motsvarande MBLförhandlingar Employee stock options personaloptioner Endowment insurance kapitalförsäkring Equitable remedy När någon av domstolskiljenämnd tvingas fullfölja ett kontraktavtal istället.

Speditör 672 shipping agent speditör, skeppsklarerare 673 shipping clerk speditionskontorist 965 shipping dues sjöfartsavgifter (fraktavgifter) 960 shipping intelligence sjöfartsunderrättelser 674 shipping note skeppningsmeddelande, last- fraktmeddelande 920 shipping note, S/N (S/N) lastsedel 162 shop (Br store (AE) affär, butik 730 shop around, a price comparison jämföra.Ca 0,9 kg) 328 preceding föregående 1058 preliminary preliminär 350 premises området, ägorna, fabriksområdet 172 preserve bevara, konservera 142 previous föregående, den tidigare 143 previously tidigare 709 price ex quay pris för varor efter lossning på fartygskaj men exklusive transport från hamnen 248 print ett.